Filter

כל מה שרצית לדעת על המזוזה.

מזוזה היא פרשייה הכתובה על קלף עליה כותבים בדיו עם נוצה שתי פרשיות מהתורה “פרשת שמע” ופרשת “והיה אם שמוע” את המזוזה מקבעים על המשקוף.

הפירוש המילולי למזוזה היא בארמית משקוף.

המזוזה היא סמל לזהות יהודית ותזכורת לברית בין הקב”ה לעם היהודי. הוא משמש כאות אמונה וסמל של הבית היהודי. המזוזה היא גם תזכורת להיסטוריה היהודית ולמאבקי העם היהודי לאורך מאות השנים. המזוזה היא לא רק סמל דתי אלא גם מעשית. על פי המסורת היהודית, המזוזה מגינה על הבית ועל יושביו מפני רוחות רעות והשפעות שליליות אחרות. הוא גם האמין שהוא מביא ברכות ומזל טוב לבית.

המזוזה מונחת לרוב בצד ימין של עמוד הדלת, בזווית קלה, כאשר החלק העליון של המזוזה פונה פנימה לכיוון החדר.

לפני קביעת המזוזה מברכים ברכה,

מזוזה היא חובת הבית ונוהגים לקבוע מזוזה בפתח הראשי של הבית וכן בכל חדרי הבית  את החובה לקביעת מזוזה אנו לומדים מהפסוק מהפרשיה הכתובה על המזוזה: “וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך” (דברים ו, ט).

מאחורי המזוזה רושם סופר הסתם את שם השם ש-ד-י ראשי תיבות שומר דלתות ישראל