Filter

חנוכה, המכונה גם חג האורות, הוא חג יהודי בן שמונה ימים המנציח את חנוכתו מחדש של בית המקדש בירושלים במהלך המאה השנייה לפני הספירה. החג מתחיל ביום ה-25 של החודש העברי כסלו,

סיפור חנוכה מתוארך לתקופה שבה שלטה האימפריה היוונית על ארץ ישראל. היוונים, שהיו ידועים באהבתם לתרבות ולפילוסופיה, ביקשו ליוון את העם היהודי בכך שהכריחו אותו לאמץ מנהגים ואמונות יווניות.

היוונים חיללו את בית המקדש בירושלים והוציאו מחוץ לחוק את העיסוק ביהדות  קבוצה של מורדים יהודים, בראשות יהודה המכבי, נלחמה נגד האימפריה היוונית ולבסוף שחררה את בית המקדש הקדוש.

כשנכנסו המכבים לבית המקדש, הם מצאו שמן כדי להדליק את המנורה רק יום אחד,  למרות זאת השמן בער במשך שמונה ימים, מה שאפשר ליהודים להתארגן מחדש ולהתחיל לייצר שמן חדש טהור ולחגוג את נס השמן

היום חוגגים את חנוכה בהדלקת החנוכייה בכל לילה במשך שמונה לילות. ובאמירת הלל בתפילת שחרית ו”על הניסים” בתפילה וברכת המזון.

לחנוכייה תשעה קנים – אחד לכל ליל החג ואחד לשמש, בכל לילה מדליקים נר נוסף, החל מנר אחד בלילה הראשון וכלה בשמונה נרות בלילה השמיני. בנוסף להדלקת החנוכייה, חוגגים בחג החנוכה גם במשחק סביבונים, משחק סביבון ואכילת מאכלים מסורתיים כמו לטקס (לביבות תפוחי אדמה) וסופגניות בספר ‘מנהג ישראל תורה’ כתוב שנוהגים לאכול דברים המטוגנים בשמן זכר לנס פח השמן.

במנורת בית המקדש היו 7 קנים ואחד לשמש השבעה קנים היו כנגד שבע המידות שבהם מתנהל העולם הלא הם חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ומלכות.

בתלמוד בבלי, במסכת ראש השנה דף כד ע”ב, הכתב “לא יעשה אדם מנורה כנגד מנורה אבל הוא עושה של חמישה, של שישה ושל שמונה, ושל שבעה לא יעשה”.

ואכן החנוכייה אותה אנו מדליקים בחנוכה זכר לנס פך השמן היא של שמונה קנים נס שמונת הימים של פך השמן שהאיר את בית המקדש  כך נמנע עשיית כלי בהעתק זהה לזה שהיה במנורת בית המקדש על אף שבכל זאת נשמר הדמיון למנורת בית המקדש וביצירתיות הצליחו לקשר בין החנוכייה לבין המנורה מבלי להפר את ההלכה שלא לייצר העתק של כלי המקדש.