משלוח חינם בקניה מעל 95 ש"ח

תשעה באב מה קרה בתשעה באב

צרות שאירעו בתשעה באב

א. נחרב בית המקדש הראשון ובית המקדש השני, ומבארת הגמרא שדבר טוב נופל ביום טוב ודבר רע נופל ביום של רע לכן שתי בתי המקדשות נחרבו באותו יום.

ב. נגזר על אבותינו במדבר שלא להיכנס לארץ ישראל עם ישראל יצאו ממצרים להגיע לארץ ישראל, משה רבינו שלח מרגלים לארץ ישראל כדי לבדוק את הארץ לפני שנלחמים עליה לבדוק את האנשים שבה את הערים אם יש להם חומות, המרגלים היו בארץ ישראל ארבעים יום, כשחזרו הביאו מפירות הארץ פרות ענקים, המרגלים הוציאו דיבה על ארץ ישראל באמרם שזה לא ארץ טובה לא ננצח את האנשים הגרים שם, הם גרמו שכל העם לא ירצה לעלות לארץ ישראל, והעם התחילו לבכות, הקב”ה גזר עליהם שהם יהיו ארבעים שנה במדבר יום לשנה כנגד כל יום שהיו המרגלים בארץ ישראל היו עם ישראל במדבר, עד שמתו כל הדור ההוא שהיו אז בני עשרים עד שישים, ואותו היום שנגזר היו ט’ באב.

ג. נלכדה העיר ביתר ונהרגו רבבות מישראל מתושביה וגם לא ניתנו לקבורה ונחשב כחורבן הבית עיין חורבן העיר ביתר.

ד. חרש טורנוסרופוס הרשע את ההיכל וסביבותיו לקיים מה שנאמר בנביא ירמיה  “ציון שדה תחרש”.

דיני ערב תשעה באב

טיול אסור לטייל מערב תשעה באב.

דברים האסורים והמותרים ללמוד בערב תשעה באב –  נהגו שלא ללמוד מחצות היום קודם תשעה באב דהיינו מח’ באב, אמנם יש דברים שמותר ללמוד, ומה הם דברים המדברים על חורבן בית המקדש כגון  מדרש איכה, אגדות חז”ל על חורבן הבית, גמרא בגיטין שמספרת על חורבן הבית, וכן בספר יוספון, נביא איוב ונביא ירמיה.

תפילות ערב תשעה באב

תחנון בכל יום אחרי תפלת שמו”ע ואומרים תחנון דהיינו נפילת אפים בערב תשעה באב אין נופלים על פניהם ואין אומרים תחנון.

סעודה המפסקת

לפני הצום נהגו לאכול סעודה, סעודה זו נקראת סעודה המפסקת דהינו שהיא המפסיקה והחוצצת באכילה בין זמן המותר לאסור

צורת האכילה – וכדי להראות אבל וחורבן נהגו שלא לאכול שני תבשילים יחד וימעט ממה שרגיל לאכול בכל יום, כמו כן יש לאכול יחיד ולא לאכול בחבורה כדי שלא יתחייב בזימון, ישנם הנהוגים לאכול בסעודה זו ביצים ויש שמוספים קצת אפר על הביצה ויש שנוהגים לאכול עדשים לפי ששניהם מאכל אבלים, והמנהג המקובל לאכול ביצים מבושלות, את הסעודה הזאת נהגו לאכול על הקרקע והסיבה לא מפני אבלות שהרי עדיין תשעה באב לא נכנס אלא כדי שהאכילה תהיה שפלה ועניה על הרצפה ואחרי הסעודה יכול לקום עד שתחשך .

לאכול אחר סעודה המספקת אף שאכל סעודה המפסקת ובירך ברכת המזון יכול לאכול עד שתחשך אלא אם כן קיבל על עצמו בפירוש שלא לאכול עוד היום, ולכתחילה טוב להתנות בפה אחר סעודה המפסקת שאינו מקבל על עצמו תענית עד בין השמשות וכך יכול לאכול אף לאחר סעודה המפסקת.

דברים האסורים בתשעה באב

איסור רחיצה וסיכה תשעה באב אסור ברחיצה וכן בסיכה והטעם משום שאנו אבלים על בית המקדש וכמו שאבל על אביו ואמו או שאר קרוביו אסור ברחיצה וסיכה גם אנו אסורים בזה.

רחיצת פניו וידיו שחרית –  מכיון שנאסר רחיצה בתשעה באב ולעומת זאת הקם בבוקר צריך ליטול ידיו שחרית מה יעשה ? לכן יטול ידיו עד פרקי אצבעותיו ולא כמו בכל בוקר עד הזרוע.

שטיפת הפה מי שהוא אסטניסט גדול שחייב בוקר לשטוף פיו ואם לא יעשה כן אין דעתו מושבת עליו כל היום מותר לשטוף פיו  במים ויזהר של לבלעו המים אבל אדם רגיל אסור

רחיצת ידיו אחרי עשיית צרכיו – העושה צרכיו צריך לשטוף ידיו בתשעה באב יטול ידיו  עד קשרי אצבעותיו ומוסיפים האחרונים שלא יכון להנאתו אלא רק להעביר את הריח והלכלוך מעל גבי ידיו .

כהן העולה לדוכן בנטילת ידיו  – כהן העולה לדוכן בתפלת שחרית לברך את עם ישראל ברכת כהנים חייב ליטול ידיו קודם הברכה, בתשעה באב יכול ליטול ידיו כרגיל עד הזרוע ולא צריך עד פרקי אצבעותיו והסיבה לכך כיון שנטילה זו משום טהרה ולא משום הנאה ולכן מותר.

האוכל בתשעה באב  – האוכל מאכל שברכתו המוציא צריך ליטול ידיו תחילה ולברך על נטילת ידים ורק לאחר מכן מברך המוציא, האוכל בתשעה באב נוטל ידיו כרגיל עד הזרוע, והסיבה כיון שמעיקר הדין חיוב נטילה הוא עד הזרוע וביותר שאין זה רחיצה של תענוג כלל

איסור נעילת הסנדל – אסור ללכת בתשעה באב עם נעלים שעשויים מעור, אף שאסור לקנות דברים בר”ח אב מותר לקנות נעלים לתשעה באב ואף לחדשם בתשעה באב.

ישיבה על הארץ

עד מתי יושבים על הרצפה  – יושבים על הארץ הכוונה על כסא נמוך בתפילות עד חצות היום של י’ באב, הנוסע ברכב יכול לשבת כרגיל, הנוסע באוטובוס יש אומרים שאם יכול לעמוד עדיף לעמוד מאשר לשבת גבוה באוטובוס.

תשמיש המיטה – תשעה באב אסור בתשמיש המיטה, ובלילה נוהגים להחמיר גם שאר הרחקות וביום מקילים בשאר הרחקות.

עשית מלאכה

האם מותר לעשות מלאכה בתשעה באב – מנהג ישראל בתשעה באב שלא לעשות מלאכה בין אנשים בין הנשים, והמנהג רק עד חצות וכתבו האחרונים שירא שמים יחמיר על עצמו שלא לעשות מלאכה כל היום חוץ ממה שצריך לאכילה מלאכות לצורך מצווה כגון בנית בית כנסת וכן דברים שרבים צריכים לו וכן לפתוח חניות למזון מותר  השו”ע כותב העושה מלאכה ביום זה אינו רואה סימן ברכה. 

 

שתף את המאמר


שיחה עם נציג בווצאפ
איך אפשר לעזור
שלום.
איך אפשר לעזור?