משלוח חינם בקניה מעל 95 ש"ח

הלכות שחיטה

שחיטה

כל בעלי החיים הטהורים אסור לאוכל מבשרם עד שישחט כדין ואחרי בדיקת הבהמה או העוף השחיטה היא המתרת את בעלי החיים לאכול את בשרם. מי צריך שחיטה בהמה חיה ועוף מותרים רק על ידי שחיטה דגים וחגבים אינם צריכים שחיטה וכן בן פקועה ביאור אדם ששחט בהמה או חיה ונמצא עובר בתוך הבטן של האמא העובר ניתר בשחיטה של האמא.

  • מי ראוי להיות שוחט

שחיטה כשרה דוקא על ידי ישראל ואם שחט גוי או כותי השחיטה אינה כשרה מי הוא השוחט  – רשאי לשחוט רק מי שהוא שוחט שלמד הלכות שחיטה ושקביל רשות והוסמך לכך מחכם – מהרב  והחכם – עצמו אינו נותן רשות לשחוט רק למי שהוא יודע שהוא בקי בהלכות שחיטה ובדיקה ונבחן על כך הלכה מעשית ישנו חיוב על השוחט לחזור וללמוד באופן שלא ישכח אם הלכות והיא שגור בליבו הלכות שחיטה. שוחט זקן –  יש אומרים שזקן לא ישחוט ומהו זקן מעל גיל שביעים והטעם: כעיון שבגיל כזה כל הרגשה נפגם מלהרגיש את הפגימות של הסכין או בחמשת הדברים שפוסלים את השחיטה ולכן ראוי מעל גיל שביעים שלא ישחט.

  • מקום השחיטה

שחיטה כשרה השחיטה שבצואר צורת השחיטה על ידי הולכה והבאה של הסכין בקנה והוושט של הבהמה, וצריך לחתוך ב’ סימנים שהם הקנה והוושט רוב שחיטה בעוף מספיק ששחט רוב סימן אחד, ובהמה ובחיה צריך לשחוט רוב ב’ סימנים

  • סכין השחיטה

השחיטה נעשת על ידי סכין ורק שחיטה על ידי סכין מתרת את בהמה. הסכין צריכה להיות חלקה ללא שום פגימה ולכן צריך לבודק את הסכין לפני השחיטה  ולאחר השחיטה שהיא סכין חלקה ללא פגמים  צורת הבדיקה הבודק מוליך ומביא את הסכין ע ל גבי אצבעותיו ובודק שהיא חלקה ללא פגימה. תקנת אנשי ירושלים לבודק את הסכין על ידי ב’ שוחטים מומחים  נקיון הסכין בין בהמה לבהמה  המנהג לקנח את הסכין בין שחיטה לשחיטה והטעם: שמא בסוף ימצא הבמה הראשונה טריפה ואסור לשחוט עד שידיח ויש אומרים שדין הדחה נאמר רק כששחוט בהמות ולא כששחוט עופות והטעם: כיון שבעופות לא שכיח כל כך טריפות כמו בבהמות.

בדין הסכין הקונה סכין שחיטה מגוי צריך לטבול את הסכין [עיין נושא טבילת כלים] ללא ברכה (ב”י קכ ס”ה בשם המרדכי, כמו כן הסכין צריכה להיות מיוחדת לשחיטה ושלא ישתמש בה לעוד דברים (טור).

  • כוונה וברכה על השחיטה

השוחט לא צריך כוונה לשחוט ומי שזרק סכין לאיזה שהוא מקום והלכה ושחטה את הבהמה השחיטה כשרה, אמנם השחיטה כשרה רק על ידי כוח גברא [כח של אדם שזרק את הסכין] ואם הסכין נפלה על במה ושחטה השחיטה אינה כשרה (טור ב”י שו”ע ז א) וכן אם נפלה מידו ושחטה אינה כשרה (חולין לא, א טושו”ע ג).

השוחט צריך לברך לפני הברכה ברוך אתה ה’.. על השחיטה בדיני הברכה השחוט בבית המטבחים ויש שם ריח רע וטינוף ואין ראוי לברך במקום כזה ברכה ולהזכיר שם ה’ מה יעשה ירחיק עצמו ד’ אמות מהטינוף וממקום שנגמר הריח הרע או שיברך בחדר הסמוך לבית המטבחים ואחר כלך ישחוט (רמ”א) כמו כן יש ליזהר שלא להפסיק בדיבור בין הברכה לשחיטה משום שהזה הפסק (ב”י)

  • ניקוי הצוואר לפני השחיטה

לפני השחיטה יש לחנקות את צוואר הבהמה שאין לה לכלכוך או טיט וכדומה ואם לא מנקים אין השחיטה כשרה משום שהלכלוכים וכל הדברים הנמצאים בצוואר  פוגמים בסכין ואם בדק הסכין אחר השחיטה ונמצאה שלמה  השחיטה כשרה

בדיקה אחר השחיטה

אחר השחיטה בדקים את בהמה כמו שיבואר בהמשך וכן בודקים את הסכין שאכן היתה חלקה בשחיטה.

בדיני השחיטה

“אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד” התורה מצווה שהשוחט בהמה לא ישחוט אותו ואת בנו ביום אחד ומי שעושה כן בזמן שהיה בית במקדש ובית הדין היה לוקה ומנין לומדים איסור זה ממה שכתבה התורה “אותו את בנו לא תשחטו ביום אחד”. דין זה נוהג רק בבהמה טהורה אב ללא נוהג בחיה או בעוף.

  • כיסוי הדם

השוחט חיה ועוף לאחר השחיטה צריך לכסות את הדם ולפני הכיסוי של הדם מברך אשקב”ו על כיסוי הדם.

  • בדיקת העופות אחרי השחיטה

טריפות שכיחות  – נקב [חור] בבני מעים: הטריפה המצויה ביותר והיא בעצם מטריפה את הבהמה ואסורה למאכל, היא הנקב בני מעים שכן הבהמה אוכלת מכל הבא לידה ללא הבחנה בין טוב ללא טוב ולפעמים שיש מסמרים או חוטי ברזל ודברים חדים שיא אוכלת והם נכנסים לתוך בית הכוסות ואם נשארים שם הרבה זמן הם יכולים לעושת חור בבית הכוסות ולרוב יכול להיות שם נקב ולכן בודקים את זה ואם יש נקב מצד אל צד בבית הכוסות או בבני מעים בהמה טריפה.

בר בעצמות לעיתים נתקלים בשברים בבהמות במקומות המטריפות בבהמות ודבר זה קל לבודוקו ולכן בודקים שאין עצמות שבורות.

ניקור – אחרי השחיטה הבהמה ובדיקת כדי להכשירה לאכילה יש לעשות ניקור מהו ניקור הפרדת החלקים החלבים שאסורים באכילה וכן את הגידים שאסור באכילה וכן חוטי הדם וגיד השנה עיקר הניקור נעשה בחלק האחורי של הבמה ששם מרוכז החלב והגיד השנה

מי הוא המנקר – המנקר צריך להיות אדם ממוחה שהוסמך לכך על ידי ההשגחה ויש ל ואישור מרבנות מוסמכת את הניקור יש לעשות תוך ג’ ימים לשחיטה כדי שלא יתקשה החלב שבו ואם לא הספיק בג’ ימים אפשר גם אחרי ג’ ימים

ניקור החלב חלב הוא השומן המצוי בגופה של הבהמה ואסור באכילה והאכולו עובר בלא תעשה

גדר החלב לחב הוא השומן הנפרד מהבשר ואינ ואות דבר ואיסור אכילה רק השומן הזה אבל השומם המעורב עם הבשר ולא נפרד ממנו מותר באכילה

ניקור גיד הנשה  הוא כף הירך האחורית של חיה או בהמה, שאסור לאכול אותו ואותו מוצאים בניקור.

שתף את המאמר


שיחה עם נציג בווצאפ
איך אפשר לעזור
שלום.
איך אפשר לעזור?